Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach

DATA AKTUALIZACJI: 29.03.2024 r.

Okręgowy Urząd Miar w  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowy Urząd Miar w Katowicach (gum.gov.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 01.01. 2017 r.
 • Data ostatniej aktualizacji:  29.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora strony, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo w całości. Powodem jest to, że pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.10.2020 r .Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Łuczka
 • E-mail: wpr@katowice.gum.gov.pl
 • Telefon: 322589436 wewnętrzny 48

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach
 • Adres: ul. Rynek 9, 40-957 Katowice
 • E-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl
 • Telefon: 322589436

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach, ul. Rynek 9, 40-957 Katowice

 1. Siedziba Urzędu oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do głównego wejścia do budynku z poziomu chodnika prowadzą trzystopniowe schody. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Posiadamy przenośną rampę podjazdową. Wejście nie jest ograniczone systemem kontroli dostępu. Interesanci obsługiwani są w godzinach pracy w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym na parterze przy wejściu głównym
 2. Budynek nie posiada windy osobowej. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze zapewniają swobodną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Zapewniona jest minimalna szerokość biegu schodów i szerokość spoczników. Na poszczególnych kondygnacjach brak jest barier takich jak dodatkowe schody, wysokie progi czy różnice w poziomie. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem przed głównym wejściem do budynku.
 3. W Punkcie Obsługi Klienta znajduje się przenośna pętla indukcyjna . W przypadku chęci skorzystania przez osobę niepełnosprawną z usług OUM w Katowicach interesant wcześniej telefonicznie umawia termin swojej wizyty celem przygotowania pochylni. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Przed budynkiem Urzędu znajdują się ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania.
 5. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren OUM w Katowicach osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Ogólny kontakt do OUM w Katowicach:  sekretariat@katowice.gum.gov.pl  tel.: 322589436

 

Wydział Zamiejscowy w Bielsku - Białej , ul. Słowackiego 30 43-300 Bielsko-Biała

 1. Z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Na terenie posesji wydziału, w jego podwórzu znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą osoby niepełnosprawne.
 3. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wydział Zamiejscowy w Bytomiu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 41-902 Bytom 

 1. Z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Na terenie posesji wydziału, w jego podwórzu znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą osoby niepełnosprawne.
 3. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

 

Wydział Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Wodzickiego 91 4 42-200 Częstochowa

 1. Z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Na terenie posesji wydziału, w jego podwórzu znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą osoby niepełnosprawne.
 3. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Wydział Zamiejscowy w Rybniku, ul. Kupiecka1 4 44-206 Rybnik

 1. Z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Na terenie posesji wydziału, w jego podwórzu znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą osoby niepełnosprawne.
 3. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

 

 

do góry