Nawigacja

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Opublikowane przez : Mirosław Wachowski

Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar z siedzibą w Katowicach (40-957), przy ul. Rynek 9, tel.: 32/258-94-36 do 37, e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tel. 32/258-94-36 do 37 wew. 59; e-mail: iod@katowice.gum.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z przepisów obowiązującego prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 albo do momentu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, bądź do czasu określonego w przepisach prawa nakazujących przechowanie danych przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących wykonania umowy, wynikający z przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub podmiotom i organom uprawnionym przepisami prawa.

8. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do swoich danych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  5. przenoszenia swoich danych,

  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  7. prawo do sprzeciwu.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

  1. w niektórych przypadkach obowiązek podania danych osobowych może wynikać z przepisów prawa,

  2. odmowa może uniemożliwić realizację przedsięwzięcia (umowy, zlecenia, zadania, sprawy).

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

do góry