Nawigacja

Aktualności

Komunikat z dnia 01.04.2020 r.

Opublikowane przez : Mirosław Wachowski

Komunikat dotyczący odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego.

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) wprowadzającej m.in. epizodyczne przepisy w ustawie Prawo o miarach informujemy, że na podstawie art. 29 zmieniającej ustawy można wystąpić do organu administracji miar z wnioskiem o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać poniżej.

Wniosek oraz oświadczenie, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób.

Odroczenie terminu legalizacji i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji jest bezpłatne.

W przypadku jeśli wniosek o odroczenie ma dotyczyć dużej ilości przyrządów pomiarowych (powyżej 10 szt.) należy do wniosku dołączyć załącznik w postaci pliku Excela zawierający między innymi  nr fabryczne, typy, producentów oraz daty ważności legalizacji przyrządów pomiarowych zgłaszanych do odroczenia terminu legalizacji (wzór do pobrania poniżej). Dla bardzo dużej ilości przyrządów (powyżej 50 szt.) dodatkowo należy zaznaczyć we wniosku zgodę na doręczenie decyzji za pomocą komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem kwalifikowanym.

do góry