Jednostka Notyfikowana Nr 1444

40-957 Katowice
ul. Rynek 9

Budynek "B" Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach
II  piętro – pokoje: nr 2a

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30

 

Mariusz Czerwiński - Kierownik

tel. +48 32 259 94 81
tel. +48 32 258 94 36÷37
fax: +48 32 353-75-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgłoszenie przyrządów pomiarowych do oceny zgodności należy dokonać w formie pisemnej – wnioski o przeprowadzenie oceny zgodności dostępne są tutaj. Po przeprowadzeniu oceny zgodności zgłaszający otrzymuje świadectwo/certyfikat zgodności.

Jednostka Notyfikowana Nr 1444 dokonuje oceny zgodności (legalizacji WE) wag nieautomatycznych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE (zastępującej Dyrektywę Rady 90/384/EWG zmienioną Dyrektywą Rady 93/68/EWG), wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23). – na podstawie decyzji/komunikatu Komisji Europejskiej oraz decyzji nr 7/8 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2004 r.

 

Od dnia 1 czerwca 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, poprzedzonej decyzją Ministra Gospodarki nr 10/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać oprócz wag nieautomatycznych ocenę zgodności następujących przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE:

  • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (weryfikacja wyrobu – moduł F),
  • Wagi automatyczne (weryfikacja wyrobu – moduł F),
  • Analizatory spalin samochodowych (weryfikacja wyrobu – moduł F),
  • Materialne miary długości (weryfikacja wyrobu – moduł F1).

Dnia 11 marca 2008 r. decyzją nr 8/2008 Minister Gospodarki udzielił nam autoryzacji, a następnie zostaliśmy notyfikowani Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji procedury oceny zgodności (moduł D – zapewnienie jakości produkcji) określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 z późn. zm.), wdrażającym postanowienia dyrektywy 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 2004 nr 135 str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t. 34, str. 149).
Jednostka Notyfikowana Nr 1444 może wykonywać ocenę zgodności (procedura zapewnienie jakości produkcji – moduł D) następujących przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2004/22/WE:

  • Wodomierze,
  • Liczniki energii elektrycznej czynnej.