Wydrukuj tę stronę

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Legalizacja jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;

Wykaz rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji określa:


Zgłoszenie przyrządu pomiarowego do legalizacji odbywa się w urzędzie poprzez pisemne (osobiście, pocztą, kurierem) złożenie wniosku o wykonanie czynności urzędowych, który powinien zawierać:

Legalizacja pierwotna

 • Dane identyfikujące wnioskodawcę:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz jego adres,
  • numer identyfikacji podatkowej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • Dane identyfikujące zgłaszany przyrząd pomiarowy:
  • nazwa lub znak fabryczny, o ile jest stosowany,
  • oznaczenie lub nazwę producenta,
  • zakres pomiarowy, o ile ma to zastosowanie,
  • numer fabryczny, a w przypadku zgłoszenia partii przyrządów pomiarowych — liczbę przyrządów pomiarowych w partii oraz zakres numerów fabrycznych tych przyrządów,
  • nadany znak zatwierdzenia typu lub numer decyzji zatwierdzenia typu albo decyzji o uznanie za równoważne zatwierdzeniu typu — w przypadku przyrządu pomiarowego, który podlega zatwierdzeniu typu i jest zgłaszany do legalizacji pierwotnej;
 • Datę i podpis wnioskodawcy.
 • Jeżeli wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel producenta, do wniosku należy dołączyć upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z legalizacją pierwotną (wzór upoważnienia).


Legalizacja ponowna

 • Dane identyfikujące wnioskodawcę:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz jego adres,
  • numer identyfikacji podatkowej;
 • Dane identyfikujące zgłaszany przyrząd pomiarowy, w szczególności:
  • nazwę lub znak fabryczny przyrządu pomiarowego,
  • numer fabryczny przyrządu pomiarowego,
  • liczbę sztuk zgłaszanych przyrządów pomiarowych, jeżeli jest większa niż jeden;
 • Datę i podpis wnioskodawcy.

 

oraz pisemne złożenie Formularza ustalenia opłaty za czynności wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

PLIKI DO POBRANIA

 

Opłaty za czynności urzędowe związane z prawną kontrolą metrologiczną (legalizacją) określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z dnia 12 lipca 2013 r. poz. 808).

Przyrządy pomiarowe, które są legalizowane w urzędzie należy dostarczyć wraz ze złożonym wnioskiem  i formularzem do urzędu.

Przyrządy pomiarowe zgłoszone do legalizacji, wzorcowania lub ekspertyzy przyjmowane są przez Okręgowy Urząd Miar w Katowicach (Punkt Obsługi Klienta) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Dotyczy to również przyrządów pomiarowych przesłanych firmą kurierską.